Bygglovsritningar

För oss är kunden en viktig samarbetsparter vid framtagning av Arkitektritningar. Med hjälp av era drömmar och visioner kan vi tillsammans skapa ert drömhem.
Utöver de vanliga ritningsunderlagen (Fasadritning, planritning, sektion och situationsplan) kan vi även ta fram 3d-illustrationer på hur ert framtida projekt kommer att se ut.

Klicka här för att läsa mer!


Kontrollansvar

Vid en nybyggnation, rivning, tillbyggnation eller ombyggnation kan det krävas att ni anlitar en certifierad kontrollansvarig.

En kontrollansvarigs (KA) uppgifter är att se till så att kontrollplaner och bestämmelser följs. Dessutom deltar denna vid tekniska samråd, platsbesök och vid slutsamråd.
Klicka här för att läsa mer!


Konstruktionsritningar

I byggprojekt krävs ofta att det tas fram konstruktionsritningar som i detalj visar på hur konstruktionen ska byggas. Dessa handlingar används även som underlag vid det tekniska samrådet.
Konstruktionsritningarna visar rätt dimensioner och materialkvalitet på bärande delar och gör så att färre detaljer måste lösas på plats.

Klicka här för att läsa mer!.


Energibalansberäkning

I samband med det tekniska samrådet kräver byggnadsnämnden ofta in en energibalansberäkning som ska visa att åtgärden klarar de energianvändningskrav och är tillräckligt energieffektiva.
Energibalansberäkningen resulterar i ett primärenergital, vilket är ett mått på byggnadens energiprestanda, och är ett av de värden som ingår i Boverkets energikrav.

Klicka här för att läsa mer!


Bygglovshantering

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Om åtgärden inte kräver bygglov kan det behövas en bygganmälan.

Det kan vara mycket att hålla koll på i en bygglovsansökan och hanteringen av denna.

Vi kan hjälpa er genom hela processen och hålla all kontakt med byggnadsnämnden.

Klicka här för att läsa mer!