Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Arbetet kan omfatta allt från projektering, tillverkning och byggande, till färdigställande.

Kontrollansvarige ska meddela byggherren och byggnadsnämnden om avvikelser från gällande bygghandlingar görs, om brister påträffas vid platsbesöken och vid brister i egenkontroller och provningsprotokoll.

Inför ansökan om slutbesked skriver kontrollansvarig ett utlåtande till byggnadsnämden, vid denna tidpunkt ska alla dokument angivna i kontrollplanen vara utfärdade, genomgångna och godkännda av den kontrollansvarige.

Hur går det till vid köp av vår tjänst som kontrollansvarig:

  1. Startmöte där vi går igenom ert projekt och där vi får tillfälle att presentera hur vi jobbar.
  2. Upprätta projektanpassad kontrollplan.
  3. Tekniskt samråd hos kommunen (möte där vi träffar byggnadsinspektör och går igenom förutsättningarna för byggstart och kontrollplan ska fastslås)
  4. Platsbesök på arbetsplatsen vid ca 3 tillfällen (där följer vi upp i kontrollplanen och gör en allmän syn av utförda arbeten).
  5. Deltar på slutbesiktning
  6. Slutsamråd på arbetsplatsen
  7. Slutanmälan till kommunen.
  8. Slutbevis från kommunen som innebär att ni får börja nyttja er nya byggnad.

Pris varierar beroende på storlek och komplexitet från 10000:- till 30000:-

Kontakta oss för ett projektanpassat pris!